Artykuły pracowników PWSZ
Witamy serdecznie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Danuta Seretna   
poniedziałek, 21 marca 2011 16:03

00316779Witamy serdecznie i zapraszmy do korzystania z elektronicznej platformy współpracy między MŚP i PWSZ w Nysie

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw charakteryzuje się wysoką efektywnością działania oraz dynamicznym podejściem do otoczenia. Przedsiębiorstwa te są w stanie reagować bardzo szybko na powstające potrzeby potencjalnych klientów. Produkcja MŚP zazwyczaj oparta jest na niszy rynkowej, nie ma tam zagrożenia ze strony konkurencji dużych firm, dla których działanie na małych rynkach może być nieopłacalne. Firmy sektora MŚP sprzyjają podnoszeniu sprawności funkcjonowania gospodarki poprzez zaangażowanie się w niszach rynkowych. Przedsiębiorstwa te mają zazwyczaj trafne rozeznanie w sytuacji ekonomicznej na rynku lokalnym. Dlatego małe i średnie firmy odgrywają istotną rolę w ożywieniu rynku regionalnego oraz w rozwijaniu koncepcji, które sprzyjają łagodzeniu bezrobocia zwłaszcza w poszczególnych regionach.

w oparciu o Z. Wilimowska "Działalność małych przedsiębiorstw"

Poprawiony: środa, 16 listopada 2011 04:01
 
Systemy zarządzania jakością PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 marca 2011 10:43

CERTYFIKOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Opracowanie i wdrożenie certyfikowanego systemu zarządzania jakością jest zadaniem bardzo złożonym, czasochłonnym i wymagającym znacznych nakładów finansowych. Skutecznie przeprowadzony proces wdrożeniowy przynosi jednak organizacjom wymierne korzyści, które mogą zostać podzielone na korzyści wewnętrzne oraz zewnętrzne:

Do korzyści wewnętrznych zaliczmy:

 • usprawnienie procesów zarządzania oraz uporządkowanie organizacji poprzez racjonalizację i przejrzystość procesów,
 • stworzenie wewnętrznego zaufania do własnego systemu dzięki przejrzystej strukturze, jasnemu podziałowi kompetencji i odpowiedzialności,
 • redukcja częstotliwości i zakresu audytów drugiej strony dzięki posiadaniu certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą,
 • poprawa jakości, wzrost produktywności i efektywności dzięki idei ciągłego doskonalenia wpisanej w system zarządzania jakością,
 • redukcja kosztów tzw. złej jakości,
 • usprawnienie obiegu informacji,
 • uproszczenie procedur wdrażania nowo zatrudnianych pracowników,
 • zapewnienie terminowych i stałych dostaw.

Korzyści zewnętrzne to:

 • zbudowanie zaufania klientów, co ułatwia kontakty handlowe oraz zdobywanie nowych i utrzymanie dotychczasowych rynków zbytu,
 • zwiększenie sprzedaży przy niższych kosztach własnych,
 • poprawa wizerunku firmy i przez to utrwalenie lub poprawa pozycji na rynku,
 • poprawa współpracy z kooperantami,
 • międzynarodowe uznanie systemu, co znacznie ułatwia prowadzenie biznesu poza granicami kraju.

Systemom certyfikowanym zarzuca się często nadmierną biurokratyzację. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z założeniami norm ISO 9000, „zaleca się, aby tworzenie dokumentacji nie było celem samym w sobie, ale było działaniem zwiększającym wartość” [3]. Ponadto, norma ISO 9001 wskazuje, że zakres dokumentacji systemu zarządzania jakością może być różny w poszczególnych organizacjach w zależności od: wielkości organizacji i rodzaju działalności, złożoności procesów i ich wzajemnego oddziaływania oraz kompetencji personelu [4]. Co więcej, dokumentacja może mieć dowolną formę lub dowolny rodzaj nośnika, przez co coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego łatwy dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej oraz jej aktualizowanie i nadzorowanie. Właściwie i racjonalnie opracowana dokumentacja daje możliwość kontrolowania i panowania nad poprawą jakości wytwarzanych wyrobów oraz oferowanych usług i jest jednym z instrumentów wspierających ciągłe doskonalenie organizacji.

oprac:Mariusz Kołosowski, "CERTYFIKOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW"

Poprawiony: środa, 16 listopada 2011 04:43
 
Znaczenie MŚP dla gospodarki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 marca 2011 10:42

ZNACZENIE SEKTORA MŚP DLA GOSPODARKI

W gospodarce zachodnioeuropejskiej do końca lat sześćdziesiątych XX wieku dominowały tendencje do koncentracji przemysłu i dynamicznego wzrostu produkcji i wydajności. Dopiero w latach siedemdziesiątych zauważono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarkach.

W Polsce na przełomie lat 80 - tych i 90 - tych XX wieku wystąpiła bardzo trudna sytuacja gospodarcza wynikająca po części z niewłaściwej struktury przedsiębiorstw działających na rynku. W gospodarce rynkowej małe przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę jako niezastąpiony element każdego zdrowo funkcjonującego rynku. Przykład korzystnych wpływów małych i średnich firm na całokształt gospodarki można by mnożyć, ale w ujęciu ogólnym najczęściej dostrzegana jest rola tych elementów systemu gospodarczego, które:

 • generują nowe miejsca pracy zwykle stosując niezaawansowane pracochłonne technologie;
 • generują innowacje w dziedzinie technik produkcyjnych;
 • tworzą pomysły nowych produktów i usług;
 • tworzą nowe, dotychczas nieistniejące rynki;
 • skutecznie i efektywnie wypełniają istniejące luki rynkowe nieatrakcyjne dla dużych przedsiębiorstw;
 • przyczyniają się do bardziej efektywnej alokacji zasobów rynkowych;
 • reorganizują w twórczy sposób istniejące struktury gospodarcze itp.

Tak więc praktyka gospodarki rynkowej wskazuje, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest nieodzownym elementem właściwie funkcjonującego systemu gospodarczego, a czynniki je ograniczające wynikają tylko z zasad wolnej konkurencji. Z tego punktu widzenia tworzenie kryteriów ilościowych i jakościowych mających na celu wyróżnienie z gospodarki sektora małych i średnich przedsiębiorstw, może mieć znaczącą praktyczną użyteczność i odpowiadać konkretnym potrzebom polityki gospodarczej, dzięki temu, że przyczyni się do:

 • sformułowanie i wdrożenie efektywnej polityki promowania i wspierania rozwoju sektora MSP;
 • budowania efektywnego systemu, finansowania rozwoju małej / średniej firmy, obejmującego z jednej strony system podatkowy, z drugiej zaś – system zewnętrznego zasilania finansowego;
 • tworzenie czytelnych i łatwo porównywalnych zbiorów statystycznych, służących analizom społeczno – ekonomicznym i badaniom dynamiki przeobrażeń tego sektora.

Podejmując rozważania o roli sektora MSP w gospodarce i starając się sformułować politykę wspierania jego rozwoju, nie należy zapominać, że tylko zrównoważony rozwój małych i dużych przedsiębiorstw, odpowiedni podział ról między przedsiębiorstwami dużymi i małymi prowadzi do wykształcenia się stabilnego i zrównoważonego systemu gospodarczego. Promocja małych firm nie może stanowić jednego kierunku polityki gospodarczej państwa, lecz powinna iść w parze z działaniami optymalizującymi rozmiar przedsiębiorstw zależnie od branży i realiów ekonomicznych.

Praktyka gospodarki wolnorynkowej wskazuje, że niesłuszne były teorie ekonomiczne odnoszące się do małej firmy, jako podmiotu z góry skazanego na upadek lub wyłącznie stadium przejściowego w tworzeniu dużego przedsiębiorstwa. W chwili obecnej w krajach najbardziej rozwiniętych, takich jak Japonia czy Niemcy, firmy małe mają bardzo duży udział nie tylko w ogólnej strukturze podmiotowej gospodarki, ale także w wymianie międzynarodowej, czy strukturze zatrudnienia tych państw. Wszystkie gospodarki świata dostrzegają role i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 90-tych członkowie Unii Europejskiej opracowali wspólną strategię dla małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem dla tej strategii jest opracowanie różnych form wsparcia dla tego sektora. Powstało wiele ujednoliconych i zliberalizowanych przepisów dotyczących małych i średnich firm, uproszczone zostały systemy podatkowe, opracowano również formy wsparcia. W 1994 roku opracowany został pierwszy unijny „Zintegrowany Program na rzecz MŚP”[Bankier.pl Polski Portal Finansowy].

w oparciu o Z. Wilimowska "Działalność małych przedsiębiorstw"

Poprawiony: środa, 16 listopada 2011 04:49
 
e-Commerce – handel elektroniczny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 marca 2011 10:38

e-Commerce – handel elektronicznypod tym pojęciem rozumieć należy pełen kompleks tych aspektów działania handlu, które wykorzystują media elektroniczne, jednakże najbardziej popularnym są sklepy internetowe. Przez usługę tego typu rozumieć należy szereg działań obejmujących prezentację i promocję towarów i usług, ich sprzedaż, przyjmowanie i potwierdzanie zamówień oraz obsługa płatności bezgotówkowych. Najczęściej spotykaną formą e-commerce są sklepy internetowe. Nad tradycyjnymi placówkami handlowymi górują one dostępnością, bogactwem asortymentu, szybkim dostępem do nieograniczonej ilości informacji (popartych zdjęciami lub multimedialnymi prezentacjami produktów) oraz możliwością wyboru najbardziej dogodnej dla klienta formy płatności.

Poprawiony: środa, 16 listopada 2011 04:49