Znaczenie MŚP dla gospodarki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 marca 2011 10:42

ZNACZENIE SEKTORA MŚP DLA GOSPODARKI

W gospodarce zachodnioeuropejskiej do końca lat sześćdziesiątych XX wieku dominowały tendencje do koncentracji przemysłu i dynamicznego wzrostu produkcji i wydajności. Dopiero w latach siedemdziesiątych zauważono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarkach.

W Polsce na przełomie lat 80 - tych i 90 - tych XX wieku wystąpiła bardzo trudna sytuacja gospodarcza wynikająca po części z niewłaściwej struktury przedsiębiorstw działających na rynku. W gospodarce rynkowej małe przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę jako niezastąpiony element każdego zdrowo funkcjonującego rynku. Przykład korzystnych wpływów małych i średnich firm na całokształt gospodarki można by mnożyć, ale w ujęciu ogólnym najczęściej dostrzegana jest rola tych elementów systemu gospodarczego, które:

  • generują nowe miejsca pracy zwykle stosując niezaawansowane pracochłonne technologie;
  • generują innowacje w dziedzinie technik produkcyjnych;
  • tworzą pomysły nowych produktów i usług;
  • tworzą nowe, dotychczas nieistniejące rynki;
  • skutecznie i efektywnie wypełniają istniejące luki rynkowe nieatrakcyjne dla dużych przedsiębiorstw;
  • przyczyniają się do bardziej efektywnej alokacji zasobów rynkowych;
  • reorganizują w twórczy sposób istniejące struktury gospodarcze itp.

Tak więc praktyka gospodarki rynkowej wskazuje, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest nieodzownym elementem właściwie funkcjonującego systemu gospodarczego, a czynniki je ograniczające wynikają tylko z zasad wolnej konkurencji. Z tego punktu widzenia tworzenie kryteriów ilościowych i jakościowych mających na celu wyróżnienie z gospodarki sektora małych i średnich przedsiębiorstw, może mieć znaczącą praktyczną użyteczność i odpowiadać konkretnym potrzebom polityki gospodarczej, dzięki temu, że przyczyni się do:

  • sformułowanie i wdrożenie efektywnej polityki promowania i wspierania rozwoju sektora MSP;
  • budowania efektywnego systemu, finansowania rozwoju małej / średniej firmy, obejmującego z jednej strony system podatkowy, z drugiej zaś – system zewnętrznego zasilania finansowego;
  • tworzenie czytelnych i łatwo porównywalnych zbiorów statystycznych, służących analizom społeczno – ekonomicznym i badaniom dynamiki przeobrażeń tego sektora.

Podejmując rozważania o roli sektora MSP w gospodarce i starając się sformułować politykę wspierania jego rozwoju, nie należy zapominać, że tylko zrównoważony rozwój małych i dużych przedsiębiorstw, odpowiedni podział ról między przedsiębiorstwami dużymi i małymi prowadzi do wykształcenia się stabilnego i zrównoważonego systemu gospodarczego. Promocja małych firm nie może stanowić jednego kierunku polityki gospodarczej państwa, lecz powinna iść w parze z działaniami optymalizującymi rozmiar przedsiębiorstw zależnie od branży i realiów ekonomicznych.

Praktyka gospodarki wolnorynkowej wskazuje, że niesłuszne były teorie ekonomiczne odnoszące się do małej firmy, jako podmiotu z góry skazanego na upadek lub wyłącznie stadium przejściowego w tworzeniu dużego przedsiębiorstwa. W chwili obecnej w krajach najbardziej rozwiniętych, takich jak Japonia czy Niemcy, firmy małe mają bardzo duży udział nie tylko w ogólnej strukturze podmiotowej gospodarki, ale także w wymianie międzynarodowej, czy strukturze zatrudnienia tych państw. Wszystkie gospodarki świata dostrzegają role i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 90-tych członkowie Unii Europejskiej opracowali wspólną strategię dla małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem dla tej strategii jest opracowanie różnych form wsparcia dla tego sektora. Powstało wiele ujednoliconych i zliberalizowanych przepisów dotyczących małych i średnich firm, uproszczone zostały systemy podatkowe, opracowano również formy wsparcia. W 1994 roku opracowany został pierwszy unijny „Zintegrowany Program na rzecz MŚP”[Bankier.pl Polski Portal Finansowy].

w oparciu o Z. Wilimowska "Działalność małych przedsiębiorstw"

Poprawiony: środa, 16 listopada 2011 04:49