Znaczenie MŚP dla gospodarki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 marca 2011 10:42

ZNACZENIE SEKTORA MŚP DLA GOSPODARKI

W gospodarce zachodnioeuropejskiej do końca lat sześćdziesiątych XX wieku dominowały tendencje do koncentracji przemysłu i dynamicznego wzrostu produkcji i wydajności. Dopiero w latach siedemdziesiątych zauważono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarkach.

W Polsce na przełomie lat 80 - tych i 90 - tych XX wieku wystąpiła bardzo trudna sytuacja gospodarcza wynikająca po części z niewłaściwej struktury przedsiębiorstw działających na rynku. W gospodarce rynkowej małe przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę jako niezastąpiony element każdego zdrowo funkcjonującego rynku. Przykład korzystnych wpływów małych i średnich firm na całokształt gospodarki można by mnożyć, ale w ujęciu ogólnym najczęściej dostrzegana jest rola tych elementów systemu gospodarczego, które:

 • generują nowe miejsca pracy zwykle stosując niezaawansowane pracochłonne technologie;
 • generują innowacje w dziedzinie technik produkcyjnych;
 • tworzą pomysły nowych produktów i usług;
 • tworzą nowe, dotychczas nieistniejące rynki;
 • skutecznie i efektywnie wypełniają istniejące luki rynkowe nieatrakcyjne dla dużych przedsiębiorstw;
 • przyczyniają się do bardziej efektywnej alokacji zasobów rynkowych;
 • reorganizują w twórczy sposób istniejące struktury gospodarcze itp.

Tak więc praktyka gospodarki rynkowej wskazuje, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest nieodzownym elementem właściwie funkcjonującego systemu gospodarczego, a czynniki je ograniczające wynikają tylko z zasad wolnej konkurencji. Z tego punktu widzenia tworzenie kryteriów ilościowych i jakościowych mających na celu wyróżnienie z gospodarki sektora małych i średnich przedsiębiorstw, może mieć znaczącą praktyczną użyteczność i odpowiadać konkretnym potrzebom polityki gospodarczej, dzięki temu, że przyczyni się do:

 • sformułowanie i wdrożenie efektywnej polityki promowania i wspierania rozwoju sektora MSP;
 • budowania efektywnego systemu, finansowania rozwoju małej / średniej firmy, obejmującego z jednej strony system podatkowy, z drugiej zaś – system zewnętrznego zasilania finansowego;
 • tworzenie czytelnych i łatwo porównywalnych zbiorów statystycznych, służących analizom społeczno – ekonomicznym i badaniom dynamiki przeobrażeń tego sektora.

Podejmując rozważania o roli sektora MSP w gospodarce i starając się sformułować politykę wspierania jego rozwoju, nie należy zapominać, że tylko zrównoważony rozwój małych i dużych przedsiębiorstw, odpowiedni podział ról między przedsiębiorstwami dużymi i małymi prowadzi do wykształcenia się stabilnego i zrównoważonego systemu gospodarczego. Promocja małych firm nie może stanowić jednego kierunku polityki gospodarczej państwa, lecz powinna iść w parze z działaniami optymalizującymi rozmiar przedsiębiorstw zależnie od branży i realiów ekonomicznych.

Praktyka gospodarki wolnorynkowej wskazuje, że niesłuszne były teorie ekonomiczne odnoszące się do małej firmy, jako podmiotu z góry skazanego na upadek lub wyłącznie stadium przejściowego w tworzeniu dużego przedsiębiorstwa. W chwili obecnej w krajach najbardziej rozwiniętych, takich jak Japonia czy Niemcy, firmy małe mają bardzo duży udział nie tylko w ogólnej strukturze podmiotowej gospodarki, ale także w wymianie międzynarodowej, czy strukturze zatrudnienia tych państw. Wszystkie gospodarki świata dostrzegają role i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 90-tych członkowie Unii Europejskiej opracowali wspólną strategię dla małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem dla tej strategii jest opracowanie różnych form wsparcia dla tego sektora. Powstało wiele ujednoliconych i zliberalizowanych przepisów dotyczących małych i średnich firm, uproszczone zostały systemy podatkowe, opracowano również formy wsparcia. W 1994 roku opracowany został pierwszy unijny „Zintegrowany Program na rzecz MŚP”[Bankier.pl Polski Portal Finansowy].

w oparciu o Z. Wilimowska "Działalność małych przedsiębiorstw"

Poprawiony: środa, 16 listopada 2011 04:49
 
Systemy zarządzania jakością PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 marca 2011 10:43

CERTYFIKOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Opracowanie i wdrożenie certyfikowanego systemu zarządzania jakością jest zadaniem bardzo złożonym, czasochłonnym i wymagającym znacznych nakładów finansowych. Skutecznie przeprowadzony proces wdrożeniowy przynosi jednak organizacjom wymierne korzyści, które mogą zostać podzielone na korzyści wewnętrzne oraz zewnętrzne:

Do korzyści wewnętrznych zaliczmy:

 • usprawnienie procesów zarządzania oraz uporządkowanie organizacji poprzez racjonalizację i przejrzystość procesów,
 • stworzenie wewnętrznego zaufania do własnego systemu dzięki przejrzystej strukturze, jasnemu podziałowi kompetencji i odpowiedzialności,
 • redukcja częstotliwości i zakresu audytów drugiej strony dzięki posiadaniu certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą,
 • poprawa jakości, wzrost produktywności i efektywności dzięki idei ciągłego doskonalenia wpisanej w system zarządzania jakością,
 • redukcja kosztów tzw. złej jakości,
 • usprawnienie obiegu informacji,
 • uproszczenie procedur wdrażania nowo zatrudnianych pracowników,
 • zapewnienie terminowych i stałych dostaw.

Korzyści zewnętrzne to:

 • zbudowanie zaufania klientów, co ułatwia kontakty handlowe oraz zdobywanie nowych i utrzymanie dotychczasowych rynków zbytu,
 • zwiększenie sprzedaży przy niższych kosztach własnych,
 • poprawa wizerunku firmy i przez to utrwalenie lub poprawa pozycji na rynku,
 • poprawa współpracy z kooperantami,
 • międzynarodowe uznanie systemu, co znacznie ułatwia prowadzenie biznesu poza granicami kraju.

Systemom certyfikowanym zarzuca się często nadmierną biurokratyzację. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z założeniami norm ISO 9000, „zaleca się, aby tworzenie dokumentacji nie było celem samym w sobie, ale było działaniem zwiększającym wartość” [3]. Ponadto, norma ISO 9001 wskazuje, że zakres dokumentacji systemu zarządzania jakością może być różny w poszczególnych organizacjach w zależności od: wielkości organizacji i rodzaju działalności, złożoności procesów i ich wzajemnego oddziaływania oraz kompetencji personelu [4]. Co więcej, dokumentacja może mieć dowolną formę lub dowolny rodzaj nośnika, przez co coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego łatwy dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej oraz jej aktualizowanie i nadzorowanie. Właściwie i racjonalnie opracowana dokumentacja daje możliwość kontrolowania i panowania nad poprawą jakości wytwarzanych wyrobów oraz oferowanych usług i jest jednym z instrumentów wspierających ciągłe doskonalenie organizacji.

oprac:Mariusz Kołosowski, "CERTYFIKOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW"

Poprawiony: środa, 16 listopada 2011 04:43
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2Platforma innowacji